අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ 2011 විභාගය සදහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – විද්‍යාව

Schools 8 1952

කේ ආරියසිංහ මහතා විසින් පිළියෙළ කරන ලද අ පො ස සාමාන්‍ය පෙළ 2011 විභාගය සදහා විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න.

Comments

comments

About the author / 

Hiran

University Senior Lecturer at University of Sri Jayewardenepra, Sri Lanka

8 Comments

 1. Hiran නොවැම්බර් 4, 2012 at 7:46 ප.ව. - 

  This page contains model papers.

 2. hasitha wishvani නොවැම්බර් 3, 2012 at 12:07 ප.ව. - 

  sir,i need some science model papers in sinhala medium

 3. Hiran ඔක්තෝබර් 6, 2012 at 11:06 ප.ව. - 

  @mifra – Science model papers are here. download them.

 4. mifra mathloob ඔක්තෝබර් 6, 2012 at 12:20 ප.ව. - 

  sir i need some science model papers in sinhala medium.

 5. Fathima Zainab සැප්තැම්බර් 15, 2012 at 3:09 ප.ව. - 

  zainab
  sir i need some english science model questions

 6. sundar අගෝස්තු 1, 2012 at 2:51 ප.ව. - 

  sir i want science tamil medium model papers

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Student Lanka @ Facebook

 • 2 Banner Ad slots open
 • studentlanka.com
 • studentlanka.com
Sri Lankan Higher Education Course Finder

Our mobile site

QR Code - scan to visit our mobile site
Disclaimer

The information contained in this website has been compiled or arrived at based on information obtain from sources believed to be reliable. However, we shall not be liable for any loss, damage or inconvenience arising from inaccuracies.

Switch to our mobile site